نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پایه سوم راهنمائی

1-

استارت همیشه باتری اتومبیل را در حالت شارژ نگه می دارد .             ص                        غ

25/.

 

2-

عامل بسیاری از بیماری های خطرناک میکرب ها هستند .                 ص                          غ

 

25/.

3-

کدام گزینه از اجزاء سیستم انتقال قدرت دو چرخه نیست ؟

 الف )پنجه رکاب           ب) زین             ج) چرخ دنده             د) زنجیر

 

25/.

4-

واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی چیست ؟  

 الف )ولت           ب ) آمپر           ج) اهم                    د) فرکانس

 

25/.

5-

به خرده های چوب در کاغذ سازی ..........................گفته می شود .

 

25/.

6-

تب شدید موجب ....................و آسیب رسیدن به ............................می شود .

 

5/.

7-

دو اصل مهم بهداشتی در انتخاب مواد برای تولید محصولات بهداشتی را بنویسید .

   

5/.

8-

تولید انبوه (فراوان) یک محصول فناوری چه زمانی کار خطرناک است ؟

    

5/.

9-

سیستم های فرعی به چه منظور ایجاد می شوند ؟

   

5/.

10-

دو قسمت اصلی موتور های الکتر یکی را نام ببرید .

   

5/.

11-

آوومتر چیست ؟

                                                                                                   

                                                                                                                                  

75/.

12-

ترانزیستور دارای چند پایه است ؟

 

25/.

13-

واکسن را تعریف کنید ؟

    

75/.

14-

رشد وتکامل کودک به کدام عوامل وا بسته است ؟

   

5/.

15-

قارچها برای رشد به چه عواملی نیاز دارند ؟ (2 مورد)

   

5/.

16-

چرا در تهیه روکشهای مصنوعی ورقه های کاغذ را از داخل چسب مخصوص یا رنگ عبور می دهند ؟

  

5/.

17-

وظیفه دیفرانسیل خودرو چیست ؟

   

5/.

18-

دو مورد از وظایف دینام (ژنراتور) خودرو را بنویسید .

نوشته شده توسط محمد باقری  | لینک ثابت |