نمونه سوال ریاضی تیزهوشان سوم راهنمایی سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ 8:28

1- مجموعه های زیر را به صورت زبان ریاضی بنویسید.               

 G={2 , 4 , 6, 8}                                  A={1 , 3 , 5 , …. , 15149}


2- ثابت کنید 2 به توان 9  ضرب در 5 بر 8 بخشپذیر است.

 

3-آیا اعداد زیر اول اند؟ چرا؟

      الف- 2009                                             ب- 7 + (!20)

 

4- حاصل عبارت مقابل به صورت تواندار چه قدر است؟

     4 به توان 21   ضرب در 25 به توان 19                                                                                  

 5- عبارت جبری مقابل را ساده کنید.

  2a3b - 4b2a + 5a3b + a2  - 3b2a

6- زاویه ی بین دو وتر داخلی را اثبات کنید.

 

7- مماس مشترک خارجی را اثبات کنید.

 

8- اگر روی هرقطر یک مربه به ضلع رادیکال a8 سانتی متر یک مثلث متساوی الاضلاع رسم می کنیم. محیط شکل حاصل چه قدر است؟

نوشته شده توسط محمد باقری  | لینک ثابت |